ដំណាក់កាលវិវត្តន៍របស់ចេនឡា

ចេញ​ផ្សាយ​នា 24 តុលា 2015