លក្ខណៈទូកចម្បាំងខ្មែរ នាសម័យអង្គរ

ចេញ​ផ្សាយ​នា 27 ធ្នូ 2015