តឹកតាងដែលបង្កប់នៅគុក ក្រំាងតាចាន់

ចេញ​ផ្សាយ​នា 14 សីហា 2017