ទំនាក់ទំនងខាងវប្បធម៌រវាងខ្មែរនិងចិន នាសម័យនគរភ្នំ

ចេញ​ផ្សាយ​នា 18 កុម្ភៈ 2016