តុល្យភាពអំណាច គឺ ជាដំណើរក្ដាម ....

ចេញ​ផ្សាយ​នា 23 មីនា 2017