រឿងដែលរង់ចំាមិនបាន មិនមែនពាក្យ គុហ៏ ឬ គុក នោះទេ !

ចេញ​ផ្សាយ​នា 11 កក្កដា 2017