ឈុត ប្រាសាទ ខ្វាន់ពីរ និង ប្រាសាទល្បើកស្រុត

ចេញ​ផ្សាយ​នា 04 កុម្ភៈ 2016