តឹកតាងដែលនៅសេសសល់ក្នុងវត្ដ មេលំ និង វត្ដ បរិបុណ្ណារាម

ចេញ​ផ្សាយ​នា 17 មិថុនា 2017